Paediatrics

Dr. Kalpana Subedi

Chief Consultant

Dr. Shailendra Bir Karmacharya

Senior Consultant

Dr. Megha Mishra

Registrar