परोपकार प्रसूती तथा स्त्रीरोग अस्पताल

Paropakar Maternity and Womens' Hospital

सूचना

Attached Documents
Title upload Time Type View Download
Result of Staff Nurse 1 हप्ता पहिले
18 Jan 2022 - 12:52:51
pdf View Download
Exam Routine for Staff Nurse 2 हप्ता पहिले
11 Jan 2022 - 06:12:21
jpg View Download
Vacancy for Staff Nurse 3 हप्ता पहिले
04 Jan 2022 - 03:21:27
jpg View Download
एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था 7 महिना पहिले
22 Jun 2021 - 05:48:11
jpg View Download
Vacancy For Midwife 1 वर्ष पहिले
09 Dec 2020 - 08:46:53
jpg View Download
Vacancy Exam Notice for Lab Technician 1 वर्ष पहिले
15 Oct 2020 - 09:14:14
jpg View Download
COVID Insurance 1 वर्ष पहिले
30 Aug 2020 - 16:52:50
png View Download
Online Ticketing Service 1 वर्ष पहिले
02 Mar 2020 - 03:55:31
jpg View Download
OPD सेवा बन्द हुने सूचना 1 वर्ष पहिले
02 Mar 2020 - 03:54:19
jpg View Download
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा कामकाज गर्न खटाइएका कर्मचारीको विवरण 2 वर्ष पहिले
29 May 2019 - 23:07:27
pdf View Download
छात्रवृति अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा 2 वर्ष पहिले
01 Mar 2019 - 10:54:22
pdf View Download
कम्यूननटी नर्सिङ/पब्ललक हेल्थ नर्सिङ ४/५/६ (गुनासो) 3 वर्ष पहिले
01 Mar 2018 - 10:53:14
pdf View Download
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आ.ब. २०७५।७६ का मुख्य उपलब्धिहरू (प्रेस विज्ञप्ति) 3 वर्ष पहिले
01 Mar 2018 - 10:50:40
pdf View Download