परोपकार प्रसूती तथा स्त्रीरोग अस्पताल

Paropakar Maternity and Womens' Hospital

COVID Vaccine

कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको बारेमा यस अस्पतालका कर्मचारीहरुको धारणा