परोपकार प्रसूती तथा स्त्रीरोग अस्पताल

Paropakar Maternity and Womens' Hospital

सूचना

Attached Documents
Title upload Time Type View Download
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा कामकाज गर्न खटाइएका कर्मचारीको विवरण 4 महिना पहिले
29 May 2019 - 23:07:27
pdf View Download
छात्रवृति अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा 7 महिना पहिले
01 Mar 2019 - 10:54:22
pdf View Download
कम्यूननटी नर्सिङ/पब्ललक हेल्थ नर्सिङ ४/५/६ (गुनासो) 1 वर्ष पहिले
01 Mar 2018 - 10:53:14
pdf View Download
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आ.ब. २०७५।७६ का मुख्य उपलब्धिहरू (प्रेस विज्ञप्ति) 1 वर्ष पहिले
01 Mar 2018 - 10:50:40
pdf View Download